Vilkår for innmelding ved Kulturskolen Tromsø kommune

 

Dato

01.04.2016

Sist endret

01.04.2016

Publisert

01.04.2016 på Kulturskolens hjemmeside.

Ikrafttredelse

2008

Endret

08.03.2017

 

§ 1. Formål
§ 1-2. Elevopptak
§ 2. Frister for aksept av elevplass
§ 3. Videreføring av elevplass
§ 4. Permisjon
§ 5. Utmelding
§ 6. Krav om skriftlig tilbakemelding
§ 7. Ventelister
§ 8. Instrumentleie
§ 9. Betaling
§ 10. Priser
§ 11. Rutiner for utvikling og oppdatering
§ 12. Klage
§ 50. Særlige vilkår

 

§ 1. Formål

Kulturskolen har til hensikt å gi opplæring til utfoldelse og opplevelse innenfor de estetiske fagområdene til alle interesserte barn og unge under 25 år. Skolen kan deretter også gi interesserte voksne dette tilbudet.

Kulturskolen skal bidra til gode leve- og oppvekstsvilkår, sosial trygghet og et allsidig kulturelt miljø i kommunen.

Gjennom god opplæring skal eleven få utfolde seg innenfor sitt fagområde, noe som igjen genererer gode opplevelser, og som gjør at vi kan internalisere god faglig kompetanse hos eleven.

Vår visjon er: "Alle skal lykkes". Vi jobber for at opplæringen skal gi store og små mestringsopplevelser til alle våre elever, uansett nivå og ferdigheter.

§ 1-2. Elevopptak

Kulturskolen anser søknad som et ønske om elevplass ved skolen. Ved tilbud om plass vil derfor Kulturskolen kun ha skriftlig tilbakemelding fra elever som likevel ikke ønsker plass jf. §6.

Innmeldingen er økonomisk bindende og opphører først når skriftlig utmelding eller permisjonssøknad er mottatt og saksbehandlet av Kulturskolen jf. §§ 4 til 6.     

Kulturskolen har som hovedregel faste opptaksdatoer, men så fremt det er ledige plasser og pedagogisk forsvarlig kan opptak skje gjennom hele året. Hovedregel for opptak er 1. mai.

Undervisningen følger grunnskolens skolerute, med tilpasninger for undervisningsstart og undrevisningsstopp. Det finnes likevel spesifikke årsplaner for noen fag.

§ 2. Frister for aksept av elevplass

Elever som ikke tar imot elevplass ved Kulturskolen:

1. august for de som har fått skriftlig tilbud mellom mai og juni.

1 uke for elever som har fått skriftlig tilbud mellom august og april.

§ 3. Videreføring av elevplass

Alle eksisterende elever som ønsker å videreføre sin elevplass må re-registrere denne innen 1. mai hvert år.

§ 4. Permisjon

Innvilges kun ved dokumentert langvarig sykdom, midlertidig flytting fra kommunen eller etter samtale med lærer.

Gis for inntil ett år, kan forlenges ved søknad.

Elever som ønsker permisjon må sende skriftlig søknad jf. § 6.

Elever som kommer tilbake etter endt permisjonstid vil bli satt på venteliste, men har prioritet jf. § 7. tredje ledd pkt.1. Kulturskolen kan ikke garantere verken plass eller samme lærer.

Frister for søknad om permisjon:

1. mai for høstsemesteret og

1. desember for vårsemesteret.

§ 5. Utmelding

Elever som melder seg ut må gjøre dette skriftlig og innenfor gitte frister.

1. mai for høstsemesteret, utmelding for høsten skal bekreftes skriftlig gjennom den årlige re-registreringen.

1. desember for vårsemesteret, utmelding skal gjøres jf. § 6.

§ 6. Krav om skriftlig tilbakemelding.

Skal sendes til Kulturskolens administrasjon: kulturskolen@tromso.kommune.no.

Manglende skriftlig tilbakemelding kan føre til krav om å betale semesteravgift.

§ 7. Ventelister

Elever som ønsker å beholde sin plass på ventelisten må re-registrere denne innen 1. mai hvert år.  Kulturskolen sender en påminning om dette til oppgitt e-post adresse.

Elever som får tilbud om plass i løpet av skoleåret vil automatisk bli tatt ut av ventelisten dersom eleven står på venteliste på andre aktiviteter. Dette gjøres som hovedregel om ikke annet er avtalt.

Prioritet ved inntak:

1. Elever som kommer tilbake fra permisjon.

2. Elever som har hatt samme fag sammenhengende i to år og som ønsker å bytte til annet fag.

3. Elever fra ventelisten. Kulturskolen godkjenner ventelistedager opp til 365 dager ved opptak fra ventelisten.

Endret 16.06.2016

§ 8. Instrumentleie

Leietaker er ansvarlig for utleid instrument

Tap av instrument dekkes av leietakers hjemforsikring

Skade av instrument dekkes av leietaker

Det skal foreligge en signert leiekontrakt for utleieforholdet.

Ved innlevering, kontrolleres instrumentet og leiekontrakten skal signeres ut av Kulturskolen og leietaker.

Faktureres jf. § 10.

§ 9. Betaling.

Enkeltundervisning og undervisning i grupper anses som likeverdige tilbud og blir derfor fakturert med like avgifter.

Elever som starter etter 1. oktober og 1. mars får en reduksjon i semesteravgiften med kr. 300,-.

Elever som starter etter 1. november og 1. mai betaler 200,- per undervisningsuke ut det gjeldende semesteret.

Ved avlysning av undervisning varsles foresatte/elev via SMS til mobilnummer som er registrert på elevkortet. Det gis kontigentreduksjon ved tap av undervisning innenfor samme disiplin ut over to ganger per. semester dersom dette skyldes mangel på vikar. Manglende undervisning som følge av strei, lockout eller force majeure utløser ingen kontigentreduksjon. (Endret 27.2.2017)

Elever som får undervisning i orkester, kor, korps, storband, kammermusikk og fordypning som nr. 2 aktivitet (altså aktivitet som kommer i tillegg til et fullpristilbud) betaler ensembleavgift.

Faktura utstedes i september for høstsemesteret og i februar for vårsemesteret. Faktura for sommertilbud utstedes i juni. Fakturarutinene er tilknyttet kommunes purring- og inkassosystem.

Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som foresatt 1.

Kontingenten fastsettes av kommunestyret og reguleres i forbindelse med nytt budsjettår. Kommunale avgifter finnes under: www.tromso.kommune.no/priser

§ 10. Priser 2016.

3 900,- for elever under 25 år.

4 600,- for elever over 25 år.

   693,- ensembleavgift.

1 200,- instrumentleie

Visuell kunst:
1 725,- per semester.
1.950,- fra vår 2018

Sommerkurs/-skoler, se http://www.kulturskolentromso.no/

Fordypningstilbud, se http://www.kulturskolentromso.no/

§ 11. Rutiner for utvikling og oppdatering

Kulturskolen skal ha rutiner for å sikre at vilkårene oppdateres og etterleves jf. Tromsø kommunes Etiske retningslinjer, herunder punkt 6. om uavhengighet og «forpliktelsen til likebehandling».

§ 12. Klager

Klager på undervisningstilbud, pris/faktura og ev. andre saker, skal sendes til: kulturskolen@tromso.kommune.no.

Kulturskolens administrasjon vil behandle klagen så snart som mulig og innen 3 uker fra mottatt henvendelse.

                                                                                                                                   (Ny 08.03.17)

§ 50. Særlige vilkår

Keramikkverksted Voksne har egne vilkår, link her:  Vilkår Keramikkverksted Voksne

                                                                                                              Oppdatert 08.03.2017